Archive for category Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme alanında büyük adımlar atıldı. Konu hakkında Daire Başkanı Dr. Abdullah Öztürk, Sağlık Dergisi’ne bilgi verdi.

Kısa süre önce faaliyete geçmesine rağmen birçok birimden daha aktif çalışma yapan Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, yeniliklere imza atmaya devam ediyor. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı Dr. Abdullah Öztürk, çalışmaları hakkında Sağlık Dergisi’ne bilgi verdi.

Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Nasıl Kuruldu?
Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) kapsamında sağlık politikalarında köklü değişimler meydana geldi. Sağlıkta reform olarak kabul edilen bu program kapsamında sağlık sisteminde karar vericiler, çalışanlar ve hizmeti alanlar bir bütün olarak değerlendiriliyor. SDP’nin sağlık sisteminin kalitesi üzerine kurgulanan hedefini gerçekleştirmek amacıyla Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı ilk olarak Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde kuruldu. Uzunca bir süre müstakil bir Daire Başkanlığı olarak hizmet veren Başkanlık şu an Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmetlerine devam ediyor.

Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı’nın görevleri nelerdir?
Sağlık hizmeti sunumunda kalitenin arttırılması, hasta ve çalışan güvenliği kültürünün oluşturulması, kurum ve kuruluşların verimliliğinin sağlanması ve bu iyileştirmelerin kurum ve kuruluşlarda devamlılığının oluşturulmasını hedefliyoruz. Daire Başkanlığı hedeflerini gerçekleştirebilmek amacıyla kurumsal yapısı içinde Kalite Standartları Geliştirme Şube Müdürlüğü, Performans Yönetimi Şube Müdürlüğü, Analiz ve Verimlilik Şube Müdürlüğü, Performans ve Kalite Eğitimleri Şube Müdürlüğü, Uluslar Arası Sağlıkta Performans Esaslı Uygulamalar Merkezi, Tanı İlişkili Gruplar Şube Müdürlüğü yer alıyor.

Sağlık hizmetlerinde kalite, verimlilik, etkililik, hasta ve çalışan güvenliği, çalışanların finansal açıdan teşviki ve sistemin performansının izlenip değerlendirilmesini de içeren entegre bir model ile çalışmakta olan Daire Başkanlığı, mevzuatın hazırlanmasında ya doğrudan görev alıyor ya da dolaylı olarak katkı sağlıyor.

Hizmet Kalite Standartları (HKS) hakkında bilgi verir misiniz?
Sağlık kurum ve kuruluşlarında etkin bir rekabet ortamında hasta ve çalışanların güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasını hedef alan Hizmet Kalite Standartları (HKS) oluşturuldu. Daire Başkanlığının çalışmalarına temel oluşturan HKS, sağlık kurum ve kuruluşlarında hizmet sunumunda hasta ve hasta yakınlarının güvenli hizmet almalarını, çalışanların ise güvenli bir çalışma ortamında çalışmalarını sağlamaya yönelik standartlardır.

Ulusal sorunlarımızı ve önceliklerimizi de hedef alan standartlar aynı zamanda uluslararası uygulamaların ülkemize uyarlanmış şeklini de içeriyor. Yakın bir zamanda yayınlanacak olan Kamu, özel ve üniversite hastanelerine yönelik ortak bir set niteliğine sahip olan HKS ile sağlık sektöründe etkin bir rekabet ortamının gelişmesi ve tüm kurumlarımızda aynı güvenlik kültürünün oluşması sağlanacak. Hastaneler dışında diğer sağlık hizmet sunumu yapan kurum ve kuruluşlara yönelik HKS da Daire Başkanlığımız tarafından yayınlanmış bulunmaktadır.

Hizmet Kalite Standartları (HKS) Değerlendirici Havuzundan bahsediliyor. Bu havuz kimlerden oluşuyor?
Sağlık kurum ve kuruluşlarında hizmet sunumunun, hizmet kalitesi açısından değerlendirilmesi Daire Başkanlığı için ayrı bir önem taşıyor. Bu amaçla HKS Değerlendirici Havuzu oluşturuldu. Bu değerlendiriciler Türkiye genelindeki çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarında kendi kadro ve unvanlarının gerektirdiği işleri yürütmenin yanında, Sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet kalitesi açısından değerlendirilmesi görevini de yürütüyor. Bu yöntem sayesinde büyük bir kapasite oluşumu sağlanıyor.

Hizmet Kalite Standartları (HKS) Değerlendiricilerinin görevleri nelerdir?
HKS Değerlendiricileri; Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde yaklaşık 4 yıldan beri 800’ü aşkın kamu hastanesinde yılda 3 kez, 2009 yılından itibaren yılda 2 kez değerlendirmelerde bulunmak üzere görevlendiriliyor. ADSM’lerden 112 Acil Hizmetlerine, branş hastanelerinden ilçe devlet hastanelerine, düşük yatak kapasitesine sahip devlet hastanelerinden büyük eğitim ve araştırma hastanelerine kadar pek çok sağlık kurum ve kuruluşunda değerlendirme yapılıyor. Bu konuda ciddi bir birikime ve deneyime sahipler.

“Özel Hastaneler ile Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Hakkında Yönerge” kapsamında bugüne kadar neler yapıldığını anlatır mısınız?
2010 yılında ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan “Özel Hastaneler ile Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Hakkında Yönerge” kapsamında 01 Haziran-09 Temmuz 2010 tarihleri arasında 386 özel hastanede değerlendirme yapıldı. Değerlendiricilerimiz çalışmaları esnasında pek çok olumlu ya da olumsuz uygulamayı yerinde tespit etmekte, edindikleri deneyimi kendi sorumlulukları dâhilindeki kurumlar ve Başkanlığımız ile paylaşmaktalar. Bir anlamda kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımında aracı rolü üstlendiler. Aralarında akademik anlamda konu ile ilgili çalışmalar yürüten değerlendiricilerin de bulunduğu gruptan pek çoğu kendi sağlık kurumlarında üst düzey yöneticilik görevlerini halen yürütüyor.
Değerlendirici havuzunda; uzman hastane yöneticileri, doktorlar, hemşireler, diğer sağlık personelleri, il sağlık müdürlüklerinde kalite koordinatörlüklerinde görevli çalışanlar, Bakanlık uzmanları gibi geniş bir yelpazede görevlendirme yapıldı.

Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumları hakkında bilgi verir misiniz?
Türkiye’de 81 ilde sağlık çalışanlarına ulaşmak amacıyla Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumları gerçekleştiriliyor. Sempozyumlar, Daire Başkanlığının eğitimcilerinin katılımı ile ücretsiz olarak yapılıyor. Bu sempozyumlarda sağlık çalışanlarına hasta ve çalışan güvenliğinin temel konuları aktarılarak, uygulamaların nasıl yapılması gerektiği konusunda rehberlik ediliyor.

Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi hakkında bilgi verir misiniz?
2011 yılı Mart ayında 3’üncüsünün yapılması planlanan kongreye daha önceki yıllarda çok sayıda sağlık çalışanın katılması Daire Başkanlığının başarılarının da bir göstergesi oldu. Sağlık çalışanlarının önceliklerini içeren konular kongre kapsamında yer aldı. Bunun dışında kongre kapsamında kurslar düzenlenerek güvenlik konularında çalışanlara bilgilendirme yapıldı. Kongre kapsamında “Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü” ve “En İyi Uygulama Ödülü” ile sağlık çalışanlarının yaptığı çalışmalar için kaliteli ve bilimsel bir yarışma ortamı oluşturuldu. Ayrıca sağlık çalışanlarının HKS temeline dayanan HKS Bilgi Yarışmaları da düzenlendi.

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi’nin içeriği ve amacından bahsedebilir misiniz?
Yılda iki defa olmak üzere hakemli bilimsel bir dergi olaral yayımlanan Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, Daire Başkanlığı bünyesinde hazırlanıyor. Kapsamında; sağlık sistemi, performansa dayalı ödeme uygulamaları, sağlık hizmeti uygulamalarında kalite geliştirme, hasta ve çalışan güvenliği, sağlık politikaları, sağlık ekonomisi, sağlık sosyolojisi gibi konuların akademik olarak ele alındığı dergi, sağlık çalışanları tarafından büyük bir ilgi ile takip ediliyor.

Bildiğimiz kadarı ile yapılan bu çalışmalar ve uygulanan performans ve kalite sistemi yurt dışında da ilgi görüyor. Uluslar arası alanda bu çalışmalar paylaşılıyor mu?
Sağlık kurum ve kuruluşlarında nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kaliteyi geliştirme ve performans değerlendirme anlayışıyla uygulamakta olduğumuz Performans ve Kalite Sistemi modeli birçok bileşeni bünyesinde barındırıyor. Bugün için sistemimiz OECD tarafından örnek uygulama olarak gösteriliyor. Bu şekilde uluslararası anlamda tanınan ve kabul gören bir model haline geldi. Bu kapsamda Başkanlık bünyesinde performans ve kalite alanında uluslararası araştırma ve incelemeler yaparak, uluslararası talepler için teknik destek sağlamak amacıyla kurulan Uluslararası Sağlıkta Performans Esaslı Uygulamalar Merkezi çalışma ve faaliyetlerini sürdürüyor. Bu faaliyetler çerçevesinde önümüzdeki süreçte Makedonya Sağlık Bakanlığı’na sağlanacak Kurumsal Kalite Geliştirme, DRG sistemi ve PDEÖ sistemi alanında teknik danışmanlık ve bir dizi eğitim faaliyeti gerçekleştirilecek. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Suriye Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon faaliyetleri yürütülüyor.

PATH projesi de uluslar arası açılımlardan biri. Projeden kısaca bahsedebilir misiniz?
DSÖ tarafından kalite geliştirme stratejileri konusunda hastaneleri desteklemek, kıyaslamak için tasarlanmış bir performans değerlendirme sistemi olan PATH projesi çalışmaları da ulusal koordinatör yönetiminde Başkanlık bünyesinde oluşturulan bir ekip tarafından yürütülüyor. Bu proje hastanelerimize iyi uygulama örneklerini paylaşma fırsatı sağlıyor. Projede 13 ülkeden 150’den fazla hastane yer alıyor. Sağlık Bakanlığı olarak, 2009 yılından itibaren 7 ilde toplam 14 hastane ile projeye katılım gerçekleştirildi. 6 indikatör seçilerek, hastanelerden veri toplama sürecine girildi.

Teşhis İlişkili Gruplar (TİG-DRG) sistemi nedir?
Ülkemizde çalışmaları ilk olarak 2005 yılında başlayan, yatan hastalara yönelik bir ödeme yöntemi olan Teşhis İlişkili Gruplar (TİG-DRG) sistemi de 2009 yılından itibaren Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulmuş bir şube tarafından çalışılmıyor. Hastaların klinik, demografik, fiziki verilerinin, yatış sürelerinin ve yoğun bakım sürelerinin bir algoritma dâhilinde değerlendirilerek, belirlenmiş gruplara atanması yöntemi olan TİG’in oluşturulmasındaki temel amaç, benzer çıktılar veya hizmetler alması beklenen vaka tiplerinin bir tanımının yapılmasıdır. Böylece kıyaslanabilir bilgi üretilmesini sağlanması hedefleniyor. Yaklaşım basitçe ifade edilmeye çalışılırsa; eğer hastaları benzer sağlık gereksinimlerine sahip hasta gruplarına kategorize edebilirsek, herhangi bir hastaya sağlanan bakımı, gruptaki diğer bütün hastalara sağlanan bakımla yani ortalamayla karşılaştırabiliriz. Sistem uygulama aşamasına geldi. Bu kapsamda gerekli alt yapı oluşturuluyor ve eğitimler veriliyor.

Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından kaç kitap yayınlandı?
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı aynı zamanda tüm bu yaptığı çalışmaları kitaplaştırarak kalıcı bir kütüphane de oluşturmaktadır. Bunlar arasında yer alan kitaplar;
• Sağlıkta Performans Yönetimi Kitabı (Türkçe – İngilizce)
• Sağlık Sistemi Yaklaşımı ile Kalite ve Güvenlik Stratejileri Geliştirme Kılavuzu
• Avrupa’da Hastane Akreditasyonunun Geliştirilmesi
• Sağlık Hizmetlerinde El Hijyeni
• (DSÖ Rehberi – İngilizce)
• Dünya Sağlık Örgütü Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi
• Hastanelerde Sağlığın Teşviki
• Sağlıkta Kurumsal Performans ve Kalite Uygulamaları

Son olarak, önümüzdeki süreçte hastanelerin kalite açısından belgelendirilmesi söz konusu olacak mı? Bu yönde çalışmalarınız var mı?
Yakın bir dönemde, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından sağlık kurum ve kuruluşlarında Hizmet Kalite Standartları yönünden belgelendirme çalışmaları başlatılacak. Belgelendirme sürecinde kamu, özel ve üniversite hastaneleri bu kapsam içinde yer alabilecek ve belgelendirme gönüllülük esasına dayanacak. http://www.performans.saglik.gov.tr/

Yorum bırakın

"TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNDE KALİTEDEN AKREDİTASYONA GİDEN YOL"

2. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresinde “Türk Sağlık Sisteminde Kaliteden Akreditasyona Giden Yol” konulu bir sunum yapan Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığından Kalite Standartları Geliştirme Şube Müdürü Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Serap Süzük, sunumunda Türkiye’de tüm hastalara hizmet eden kamu, özel ve üniversite hastaneleri için ortak bir hastane hizmet kalite standardı belirlendiğini ifade etti.

Sağlıkta kaliteli hizmet anlayışı dünyada büyük bir ivme kazanıyor. Bu konuda ülkeler farklı politikalar ve çalışmalar yürütüyor. 2. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresinde “Türk Sağlık Sisteminde Kaliteden Akreditasyona Giden Yol” konulu bir sunum yapan Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığından Kalite Standartları Geliştirme Şube Müdürü Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Serap Süzük, konu hakkında Sağlık Dergisi’ne bilgi verdi. Süzük, “Dünyada sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına yönelik yapılan çalışmalar artık daha çok ulusal akreditasyon sistemleri üzerinden yürütülüyor. Ülkelerin de böyle bir sisteme yönelmeleri aslında doğal bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Çünkü ülkelerin, sağlık sistemlerinin ihtiyaçları, öncelikleri ve beklentileri farklı boyutlarda olabiliyor. Ayrıca ulusların kendi anadilinde oluşturulan standart seti tüm çalışanlar için anlaşılabilir olmasını da sağlanıyor. Diğer bir önemli nokta ise uluslararası akreditasyon sistemlerinin maddi boyutunun, o ülkeye getirdiği mali yük. Tüm bu nedenlerden dolayı ulusal akreditasyon sistemlerinin oluşturulması tüm dünyada büyük bir hız kazanıyor. Günümüzde ulusal akredite standartlara sahip ülkeler arasında İngiltere, Kanada, Avustralya, Fransa Tayland, Malezya, Kırgızistan, Hong Kong, Dubai, Danimarka, Hollanda Mısır, Hindistan, Polonya ve Japonya gibi ülkeler yer alıyor” dedi.

“Ülkemizde 3 Bin 500 Sağlık Kurumunda Vatandaşa Sağlık Hizmeti Sunuluyor”
Türkiye’de sağlık sisteminde kalite ve güvenlik kavramlarının kullanımının ilk olarak özel sektördeki birkaç kurum aracılığıyla gündeme geldiğini kaydeden Süzük, “Özel sektörle birlikte kamu ve üniversite hastanelerinde de kalite çalışmaları başlatıldı. Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) ile kamu hastanelerinde hizmetin kalite açısından değerlendirilmesi, kurumsal bir yapı kazandı. Dünyada olduğu gibi SDP kapsamında da Türkiye sağlık sisteminde kalite, hasta ve çalışan güvenliği kavramları birlikte değerlendirilir hale geldi. Türkiye’de yaklaşık olarak 3 bin 500 sağlık kurumunda sağlık hizmeti sunuluyor ve SDP’de hedeflenen kalite anlayışı bu kurumların tümünü kapsıyor” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı Kaliteli Sağlık Hizmeti Çalışmaları
Süzük, Sağlık Bakanlığı bünyesinde sistemin oluşturulmasındaki alt yapı çalışmalarını şu şekilde özetledi: “Türkiye sağlık sisteminde, sağlık hizmetlerinde kalite, hasta ve çalışan güvenliği kapsamındaki yapılan çalışmaların koordinasyonu, yönetimi ve geliştirilmesi Bakanlık bünyesindeki Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı kurumsal yapısı içinde yürütülüyor. Daire Başkanlığı çalışmalarını illerde il sağlık müdürlükleri bünyesinde, İl Performans Kalite Koordinatörlükleri ve tüm kamu hastanelerinde kurulu olan performans ve kalite birimleriyle birlikte yürütüyor.

“Standartlar Uzmanlık Dernekleri ve Sektör Çalışanlarının Deneyimlerinden Faydalanılarak Hazırlanıyor”
Sağlık sisteminde hizmetin kalitesinin ölçüldüğü standart seti Daire Başkanlığı tarafından hazırlanıyor. Bu standartların en önemli özelliği; ulusal sorunlarımızla ilişkili, kendi uygulamalarımızı yansıtan ama elbette ki uluslararası uygulamalarla da uyumlu, uzmanlık derneklerinden görüş alınarak ve sağlık sektörü çalışanlarının deneyimlerinden faydalanılarak hazırlanıyor. Bu kapsamda hazırladığımız hizmet kalite standartları öncelikle kamu hastaneleri hizmet kalite standartları ve özel hastaneler için hazırlanmış özel hastaneler hizmet kalite standartları yer alıyor. Daire başkanlığı tarafından ayrıca ağız-diş sağlığı merkezleri, 112 acil sağlık hizmetleri ve KETEM merkezleri için hazırlanmış hizmet kalite standartları da yer alıyor.

Örnek Uygulama Rehberi
Hazırladığımmız standartlar uygulayıcı taraftarı standartlardır. Yani standartların hastanelerde nasıl uygulanması noktasında uygulayıcılar için örnek uygulama rehberi hazırlandı. Yani kamu ve özel hastanelerimizin herhangi bir danışmanlık hizmeti almadan standartları doğru bir şekilde uygulamaları sağlanabiliyor. Ancak tüm çalışmalarımız sonucunda vardığımız nokta, kamu ve özel hastaneler için ayrı değil ortak bir standart setinin kullanılmasıdır. Çünkü amacımız tüm hastanelerde standart bir hizmet kalite seviyesine erişmektir.

Dikey ve Yatay Boyutlar
Türkiye’de tüm hastalara hizmet eden kamu, özel ve üniversite hastaneleri için ortak bir hastane hizmet kalite standardı hazırlandı. Hazırlanan bu hastane hizmet kalite standartlarında bir boyutlandırma çalışması yapıldı. Boyutlandırma çalışmasında; dikey ve yatay boyutlar yer alıyor. Dikey boyutlarda hastanede hizmet veren tüm bölümleri ele aldık. Bunlar arasında; sağlık hizmeti sunulan bölümler, birebir sağlık hizmet sunumu yapmayan ancak sağlık hizmeti sunan bölümlere destek olan destek hizmet bölümleri ve bunların her ikisine birden kurumsal olarak hizmet eden kurumsal hizmet yönetimi yer alıyor. Üç dikey boyuta ilave olarak hasta-çalışan güvenliği, hasta-çalışan memnuniyeti olarak da yatay bir boyutlandırma çalışması yaparak kendi standart modelimizi oluşturduk.


Şekil 2. Dikey boyutlarda yer alan birimler

Şekil 3. Yatay boyutta yer alan konular

“Pilot Uygulama 29 Hastanede Yapıldı”
Hazırladığımız hizmet kalite standartlarının hastanelerde geçerlilik testi çalışıldı. Bu pilot çalışmada 29 kamu, özel ve üniversite hastanesinde değerlendirme yapıldı. Bu yolla standartlar aracılığı ile ortak bir dil oluşturuldu. Sahadan alınan geri bildirimler ile “Hastane Hizmet Kalite Standartları”nın son şekli verildi. Standart setimiz üç ciltten oluşuyor. Bir tanesi değerlendirmede kullanılacak olan standart seti, uygulamaya yönelik hazırlanan “Uygulama Rehberi” ve değerlendiricilere yönelik “Değerlendirme Rehberi”dir.
“Hastane Hizmet Kalite Standartları”, “Uygulama Rehberi” ve“Değerlendirme Rehberi”
Rehberlerin özellikleri; Uygulama rehberinde standart setindeki tüm standartların içeriğinde ne istendiği ve uygulamaların nasıl yapılması gerektiği anlatıldı. Böylelikle uygulayıcıların herhangi birine ihtiyaç duymadan bu standartları uygulayabileceği bir zemin hazırladık. Ancak standartların sadece standart bir şekilde uygulanmasını değil standart değerlendirilmesine de inanıyoruz. Değerlendiriciler için oluşturduğumuz değerlendirme rehberi, hastanelerde yapılacak değerlendirmelerde aynı somut kanıtların elde edilmesi amacıyla hazırlanmış bir rehber niteliği taşıyor.


Şekil 4.

“Yeni Modelde Hastanelerimizi Çapraz Değerlendirdik”
Değerlendirmeyi, kurumlarımızda hizmet kalite standartlarının karşılanma derecesini belirleme süreci olarak tanımlıyoruz. 2007 yılından beri 835 kamu hastanesinde yaklaşık olarak 5 bin değerlendirme yapıldı. Bu değerlendirmeler ile çok ciddi bir deneyim, çok ciddi bir bilgi birikimi kazandık. Bunun doğrultusunda yaptığımız yeni modelde hastanelerimizi çapraz değerlendirmeye tabi tuttuk. Çapraz değerlendirmeler, üzerinde çalıştığımız sistemin değerlendirme modelinin temelini oluşturuyor. Bu modele göre A şehrindeki değerlendiricilerimiz Z şehrindeki hastaneleri, Z şehrindeki değerlendiricilerimiz ise F şehrindeki hastaneleri değerlendiriyor. Bu modelde başarılı olduğumuzu söylemek mümkün hale geldi.

Değerlendirme ekipleri en az 3 kişiden oluşuyor. Ekip liderinin bünyesinde oluşturulan ekipte en az bir de hekim yer alıyor. Eğitimin gücüne inanan bir ekip, Sistem içinde farklı amaçları içeren farklı eğitim programları hazırladı. Bu noktada oluşturduğumuz hastane hizmet kalite standartlarını uygulayacak olan hastaneler için “Uygulayıcı Eğitim Programı”, Değerlendiriciler için “Değerlendirici Eğitim Programı”, Ekip liderleri için “Ekip Lideri Eğitim Programı” ve sistemdeki tüm eğitimleri verecek olan eğitimcilere yönelik “Eğitici Eğitimi Programı” hazırlandı.

Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumları
Bunun dışında sağlık çalışanlarının tümüne ulaşmak ve onlara eğitim vermek amacıyla Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumları düzenliyoruz. Standart modelimizin yatay boyutunda yer alan konulara yönelik olarak il sağlık müdürlüklerimiz işbirliğinde ücretsiz olarak düzenlediğimiz sempozyumlarda sağlık çalışanlarının ve o ilde varsa tıp fakültesinde ve hemşirelik okullarında okuyan öğrencilerin katılımı sağlanıyor. Hedefimiz 81 ilde sağlık çalışanlarının yanına gitmek. Bizzat hazırladığımız standartları anlatmak, hangi noktada uygulamada eksiklikleri varsa eksikliklerini gidermek, aldığımız geri bildirimlerle daha iyiye, daha güzele ve daha doğruya ulaşmak.

Birçok ülkenin oluşturduğu gibi Türkiye’de de belgelendirme sistemi için tüm alt yapı oluşturulmuş durumda. Neden Türkiye’de ulusal sistemini kurmuş ülkeler arasında da yer almasın?”

Şekil 5. Modelimizle ulaşmak istediğimiz yol.

Yorum bırakın

Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi GENİŞ KATILIMLA GERÇEKLEŞECEK

II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 28 Nisan – 1 Mayıs 2010 tarihleri arasında bürokrat ve akademisyenlerin katılımıyla Antalya Starlight Convention Center/Manavgat’ta yapılacak.

II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 28 Nisan – 1 Mayıs 2010 tarihleri arasında Antalya Starlight Convention Center/Manavgat’ta yapılacak. Kongrenin bu yıl ki teması “Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği” olarak belirlendi. Birçok ilkin yaşanacağı toplantıda hastaneler birçok anlamda başarılarını sergileme imkanı bulacak. Hastaneler için düzenlenen yarışmaların sonuçları açıklanacağı toplantıda, ödül töreni gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün katılacağı kongrede, “Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği” ile ilgili ulusal ve uluslararası konuşmacılar da yer alacak.

Kongrede Türk ve Yabancı Akademisyenler Yer Alacak
Katılımcılar arasında, Türkiye’den İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın’ın yanı sıra, Hacettepe, Marmara, Başkent Üniversitesi gibi birçok üniversiteden akademisyenle birlikte uluslararası akademik camiadan Montréal Üniversitesi’nden François Champagne, London School of Economics’ten Doç. Dr. Didem Ünsal Aktaş da yer alacak.

Bürokratlar Oturum Başkanı Olacak
Akademik camianın yanı sıra ulusal kurumlardan TBMM Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, OHSAD’dan Uz. Dr. Reşat Bahat, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Uz. Dr. Hasan Çağıl, Hekim Hakları Derneği Başkanı Prof. Dr. Selami Albayrak, TODAİE’den Prof. Dr. Kamil Ufuk Bilgin gibi önemli isimler de katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktaracaklar. Sağlık Bakanlığı Müşaviri Dr.Mehmet Demir de “Tam Gün Yasası, Yönetici Performans Modeli, Hizmet Kalite Standartları ve Özel Hastanelerin Değerlendirilme Süreci” konulu konferansı ile katılımcıların merak ettiği birçok soruyu cevaplayacak.

Uluslararası Katılım Dikkat Çekici
Uluslararası birçok kurum ve kuruluştan da katılımcılar şöyle : Dünya Sağlık Örgütü’nden Enis Barış ve Ann-Lise Guisse ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Eski Direktörü Nata Menabde ; Dünya Bankası Türkiye Ekibi Eski Lideri Sarbani Chakraborty ; NICE’tan Steve Parks ; İngiltere’den Stephan McKenney ; Amerika’dan Rush Üniversitesi’nden Prof. Dr. Robert Mcnutt ; Polonya ESQH Başkanı Basia Kurtuba http://www.sagliktaperformanskalite.org/program.pdf

Yorum bırakın