Archive for category Strateji Geliştirme

SAĞLIKÇILARIN EK ÖDEMELERİ MAAŞA EKLENDİ

Kamu görevlileri toplu görüşmeleri neticesinde alınan kararlar hakkında bilgi veren Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, “Tabip dışı personelin ek ödemesi her hangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarıyla birlikte ödenir” dedi.

2012-2013 dönemini kapsayan kamu görevlileri toplu görüşmeleri neticesinde alınan kararların sağlık personeline de önemli yansımaları söz konusu oldu. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, Sağlık Dergisi’ne açıklamalarda bulundu. Buna göre düzenlemeler hakkında Atasever şunları söyledi:

Yemek Yardımı
1 Temmuz 2012 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmeli personelde diğer memurlar gibi Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinden yaralanacak. Buna bağlı olarak sözleşmeli personelde yataklı tedavi kurumlarında ücretsiz yemek yiyebilecekler.  Bu düzenleme sözleşmeli personele aylık yaklaşık 80 TL katkı sağlıyor.

112 Acilde Şoförlük de Yapan Acil Teknisyenlerine İlave Performans Puanı
1 Temmuz 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevlerinin yanında süreklilik arz edecek şekilde ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personelin performans puanlarına 10 puan daha ilave edilecek. Bu düzenlemenin personele aylık getirisi yaklaşık 50 TL.

Mesleki Üst Öğrenimi Tamamlayan Sözleşmeli Personelin Ücretleri Artırılması
1 Temmuz 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan sağlık personel sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirirse sözleşme ücretleri, hizmet yılları dikkate alınarak aynı pozisyon unvanındaki üst öğrenimliler için öngörülen sözleşme ücreti esas alınarak ödenir. Bu düzenleme ile örneğin lise mezunu iken 4 yıllık yükseköğrenim tamamlayan sözleşmeli personelin ücretinde net 180 TL civarında artış sağlanacak.

Tabip Dışı Personelin Ek Ödemelerinin Aylıklarla Birlikte Ödenmesi
1 Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, tabip dışı personelin ek ödemesi her hangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarıyla birlikte ödenir.  Uygulama ile her ay maaş ödemesi ile birlikte denge tazminatı tutarı peşin olarak ve herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yapılacak. Yıllık izin, rapor gibi nedenlerle döner sermaye gelirine herhangi bir katkıda bulunmasa bile, anılan personele bu tutar peşin olarak verilmeye devam edilecek. Böylece anılan personelin eline her ayın 15’inde maaş ile denge tazminatı tutar garanti olarak geçecek. Ödenen bu tutar takip eden ayda ödenecek performans ek ödemesi tutarından düşülecek ve kalan kısım personele performans ek ödemesi olarak ödenecek. Mayıs ayı ek ödemesi ile birlikte hekim dışı personel Haziran ayında en az 2,5 aylık sabit ek ödeme alacak.  Örneğin 10.dereceli hemşire, ebe veya sağlık memurunun Haziran ayı içerisinde çalışmış olduğu dönem olan 1-31 Mayıs için en az 584 TL, 1 Haziran-14 Haziran dönemi için 272 TL, 15-Haziran-14 Temmuz dönemi için ise 584 TL olmak üzere asgari bin 440 TL ek ödeme yapılacaktır. Bunun dışında Mayıs ayına ait varsa performans ödemesi ayrıca ödenecektir. Bu uygulama üniversiteler ve adli tıp kurumu için de geçerlidir. 

112 Acil Sağlık Hizmeti Personelinin Ek Ödeme Tavanının Artırılması
1 Temmuz 2012 tarihinden geçerli olmak üzere 209 sayılı kanuna göre daha önce ek ödeme tavanı yüzde 150 olan 112 acil sağlık hizmeti personeli için bu oran yüzde 200’e çıkarılmıştır.  Bu tavan artışı ile bir hemşirenin veya sağlık memurunun ortalama net ek ödemesi 250 TL civarında artacaktır. 

Dini Bayramlarda Nöbet Ücretinin Artırılması
Nöbet ücretleri dini bayram günleri için yüzde 20 artırımlı ödenir. Örneğin normal günlerde lise ve dengi Mesleki öğrenim görmüş hemşirenin saatlik nöbet ücreti 3,31 TL iken  yüzde 20 (0,68 TL) oranında arttırılarak dini bayram günlerinde 3,97 TL ye yükseltilmiştir. Normal günlerde saat başına 6,20 TL nöbet ücreti alan bir pratisyen hekim dini bayramlarda 7,44 TL nöbet ücreti alacaktır.

Pratisyen Hekim ve Diş Hekimlerinin Garanti Ek Ödeme Miktarının Yükseltilmesi
1 Temmuz 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, pratisyen hekim ve diş hekimlerinin ek ödemesi 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9. maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Buna göre örneğin 4. derece pratisyen tabiplerin garanti ek ödemesi 400 TL civarında diş hekimlerinin garanti ek ödemesi 370 TL civarında artacaktır.

Vekalet Eden Personelin Ek Ödeme Matrahının Artırılması
15 Temmuz 2012 tarihinden geçerli olmak üzer uygulama ile artık sağlık müdür yardımcısı, şube müdürü, hastane müdürü veya hastane müdür yardımcılığına vekalet edenlere yapılacak ek ödemeler vekalet edilen kadronun matrahı üzerinden hesaplanacaktır. Uygulama ile örneğin bir sağlık memurunun şube müdürlüğüne vekâlet etmesi durumunda ortalama net 350 TL civarında İl sağlık müdür yardımcılığına vekalet etmesi halinde 400 TL civarında ek ödemesi artacaktır.

Vergi Yükünden Dolayı Yıllık Geliri Emsali Personelden Düşük Gerçekleşen Personele Fark Ödemesi Yapılması
Uygulama ile sağlık personeline bir mali yıl süresince mali hakların tutarı olarak ödenen toplam meblağın; 375 sayılı KHK’dan yararlanan emsali personele bir mali yıl süresince mali hakların tutarı olarak ödenen toplam meblağdan az olması durumunda aradaki fark mali yılın sonunda döner sermaye bütçesinden ödenir. Bu durumda olan personelin yıllık 200-250 TL civarındaki mali kayıpları telafi edilmiş olacak. 

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine Mali Sorumluluk Tazminatı
Mali sorumluluk zammı almayan aynı zamanda taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere kadro veya görevleri itibarıyla öngörülen mali sorumluluk zammı ödenecektir. Uygulama ile memur, hemşire, ebe, sağlık memuru vb. kadrolarda bulunan personelden taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapanlar mali sorumluluk zammı almazken bu uygulama aylık net 12 TL civarında tazminat alacaklardır

Sosyologların Zam ve Tazminatlarının Yükseltilmesi
Uygulama ile Sağlık Bakanlığında sosyolog olarak görev yapanların maaşları 300 TL civarında artırılmaktadır.  

Burs Alan veya Devletçe Okutulan Çocuklar İçin Aile Yardımı Ödeneği Verilmesi
15 Temmuz 2012 tarihinden geçerli olmak üzere devletçe okutulan veya burs verilen çocuklar için aile yardımı ödeneği verilecektir.

Maaş Farkı (5,5 Aylık ) ve Geç Ödeme Farkının Ödenmesi
Uygulama ile yeni belirlenen katsayı, artış oranı ve ücret tavanları uyarınca kamu görevlileri ve emeklilerine 1 Ocak 2012-14 Haziran 2012 dönemi için yapılması gereken fark ödemeleri, hesaplanmalarına müteakiben ödenir. Söz konusu artışların geç ödenmiş olması nedeniyle fark ödemesi yapılacak kamu görevlileri ve emeklilerine, söz konusu döneme ilişkin toplam fark ödemesinin yüzde 2,25’i oranında geç ödeme farkı ayrıca ödenir. Buna göre örneğin 4.derecedeki bir uzman hekim gecikme zammı dahil 420 TL civarında, 4. derece bir pratisyen hekim 370 TL civarında ve 8. derece bir hemşire, ebe veya sağlık memuru 240 TL civarında fark alacaktır. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına da fark ödemesi yapılacaktır.  Ayrıca varsa nöbet ücret farkları da ödenecektir.

Emekli Olanlara Ödenen Tazminatın Artırılması
1 Temmuz 2012 tarihinden geçerli olmak üzere emeklilik tazminatı 100 TL artırılacaktır. 

Yorum bırakın

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN BANKA PROMOSYONU GÜVENCESİ


Sağlık kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında yapılan maaş promosyon anlaşmasından sonra, ilk defa veya nakil yoluyla ataması yapılıp göreve başlayan ancak promosyondan yararlanamayan personele de ödeme yapılabilecek

Kamu personelinin maaşlarının ödenmesine aracılık eden bankalar tarafından sağlanan ek mali imkânların tasarrufuna ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Başbakanlık tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmî Gazetede 2007/21 sayılı Genelge yayımlandı.

İlk Defa veya Nakil Yoluyla Atamalarda Alacak
Konu ile ilgili Sağlık Dergisi’ne açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever şunları kaydetti: “Sağlık Bakanlığınca, Genelge kapsamında sağlık kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında yapılan maaş promosyon anlaşmasından sonra, ilk defa veya nakil yoluyla ataması yapılıp göreve başlayan ancak promosyondan yararlanamayan personele de ödeme yapılabileceğine dair, 81 İl Valiliğine yazı gönderildi.

Yeni Maaş Promosyon Sözleşmelerine Hüküm Konuldu
Buna göre; İdare ile banka arasında banka promosyon sözleşmesi imzalanmasından sonra idarelere, açıktan veya naklen atanacak ya da geçici görevle görevlendirilecek personellerinde olabileceğini göz önünde bulundurarak 19.07.2011 tarihinden itibaren yapılacak yeni maaş promosyon sözleşmelerine bununla ilgili hüküm konulması gerektiği bildirildi.

Nakdi Ödemenin İdarece Belirlenecek
Protokole bu yönde bir hüküm konulmasına imkan bulunmadığı durumda ise nakdi ödemenin idarece belirlenecek bir kısmının sonradan gelecek personelin promosyon hükümlerinden yararlandırılabilmesi için ayrılması istendi. Böylece, Bakanlık çalışanlarına banka promosyon güvencesi getirildi.”

Yorum bırakın

HASTANEDE VEFAT EDENLERİN BORÇLARI TAHSİL EDİLMEYECEK

Sosyal güvencesi olmayıp hastane borçlarını ödeyecek mali durumu bulunmayan vatandaşların kamu hastanelerinde vefat etmesi halinde hastane borçları tahsil edilmeyecek.

Sosyal güvencesi olmayıp hastane borçlarını ödeyecek mali durumu bulunmayan vatandaşların kamu hastanelerinde vefat etmesi halinde hastane borçları tahsil edilmeyecek. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, konu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararının 02 Temmuz 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. .

Uygulama 1 Ocak 2011 Tarihinden İtibaren Geçerli

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında, “Üniversiteler dahil kamu hastanelerinde sağlık hizmeti almakta iken vefat eden ve herhangi bir sebeple hizmet bedeli Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayan veya herhangi bir sağlık güvencesinden yararlanmayanlardan, hizmet bedelini ödeme yükümlüsü olduğu halde ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen kişilerden hizmet bedelleri tahsil edilmeyecek” şeklinde ifadeye yer verildiğini dile getiren Atasever, uygulamanın 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olacağını söyledi.

“Ödeme Gücünün Bulunup Bulunmadığını SOYBİS Tespit Edecek”

Hastanede vefat edenlerin daha önceki yıllara ait borçlarını affeden düzenlemeyi yapan Sağlık Bakanlığı’nın bu düzenleme ile önemli bir sosyal probleme kalıcı bir çözüm bulduğu değerlendirmesinde bulunan Atasever, Bakanlık Kamu hastanelerinde vefat eden kişilerin ödeme gücünün bulunup bulunmadığının SOYBİS’e (Sosyal Yardımlaşma Bilgi Bankası) göre tespit edileceğini kaydetti.


Atasever, şunları kaydetti: “Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı kısa bir süre önce yaptığı düzenleme ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde sağlık hizmeti alıp 31 Aralık 2010 tarihine kadar borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara büyük kolaylık getiren düzenlemeyi yapmıştı. İlgili düzenleme ile 250 TL ve altındaki Sağlık Bakanlığı hastanelerine olan borçların tamamı affedilmiş, 250 TL üstündeki Sağlık Bakanlığı hastanelerine olan borçların yarısının ödenmesi halinde yarısının affedileceği belirtilmişti. Borç tutarının 500 TL ve altında olması halinde de 250 TL’nin üstünün ödenmesi halinde kalan tutarın tamamının affedileceği ifade edilmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığınca Türkiye’ye gönderilen Kıbrıslı vatandaşlarının da Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere olan borcunun tamamı affedilmişti.”

Yorum bırakın

TEMİNAT SÜRESİ 10 YILA ÇIKTI

Hekim sigortasında teminat süresi 10 yıla çıkarıldı.Sağlık Bakanlığı yetkilerinin yaptığı açıklamalara göre hekimlerin zorunlu mali sigorta düzenlemesinde hekimler lehine önemli değişiklikler yapıldı. Söz konusu değişiklikler 19 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Tam Gün Yasası olarak bilinen 5947 sayılı Kanun ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için mesleklerini ifade ederken açılabilecek davalara karşı zorunlu mali sorumluluk sigortası getirildi.

133 bin 341 Tabip, Uzman Tabip ve Diş Hekimi Sigorta Yaptırdı

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever konu ile ilgili şu bilgileri verdi: “30 Temmuz 2010’da başlayan uygulama ile bugüne kadar 133 bin 341 tabip, uzman tabip ve diş hekimi sigorta yaptırdı. Risk gruplarına göre yılda 150 TL ile 750 TL ve yüzde 5 vergi olarak belirlenen sigorta primlerinin kamu veya bir işverene bağlı olarak çalışan hekimler yarısın,ı serbest çalışan hekimler ise tamamını ödeyerek zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırdı.

Azami Teminat Tutarı 300 Bin TL’den 400 Bin TL’ye Yükseldi

Mesleki sigortada düzenlemesinde yapılan değişiklerle her bir tıbbi hatalı uygulama için azami teminat tutarı 300 bin TL’den 400 bin TL’ye yükseltildi ve her durumda sözleşme kapsamında ödenecek yıllık tazminat miktarı için ise 1 milyon .800 bin TL olarak belirlendi. Sözleşme tarihinden önce bir yıl olan teminat süresi 30 Temmuz 2009’u geçmemek şartıyla on yıla çıkarıldı.

Tebliğde yer alan Risk Grupları arasında: Pedodonti uzmanlık dalının adı Çocuk Diş Hekimliği,

 Sitoloji (Sitopatoloji) uzmanlık dalının risk grubu 1. Grup olarak,

 Tıbbi Parazitoloji (Parazitoloji) uzmanlık dalının risk grubu 1. Grup olarak değiştirildi.

Ayrıca; 3. Risk Grubunda yer almak üzere “Restoratif Diş Tedavisi” uzmanlık dalı ve 2. Risk Grubunda yer almak üzere “Ağız ve Diş ve Çene Radyolojisi” ve “Gelişimsel Pediatri” uzmanlık dalları eklendi.”Yorum bırakın

BAKANLIK SATIN ALMALARI “PROFESYONELLEŞTİRDİ”

Türkiye genelinde 100 yerde profesyonel satın alma birimleri oluşturma çalışmaları hakkında bilgi veren Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, “2010 yılında yaptığı ihale tutarı 8 milyar TL’den fazla olan Bakanlığın amacı ,bu işlemleri yeterli eğitim verilmiş, daha donanımlı ve satın alma konusunda adeta profesyonelleşmiş personel eliyle yapmak” dedi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde yaklaşık 100 yerde profesyonel satın alma birimleri oluşturuyor. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, Bakanlık satın alma işlemlerinin daha etkin ve ekonomik yürütülmesini sağlamak amacıyla birkaç yıldır uygulamaya başladığı “Merkezi Satın Alma Birimlerini” daha profesyonel bir yapıya dönüştürdüğünü belirtti. Atasever, “Bakanlık son yıllarda uygulamaya koyduğu toplu alım uygulamaları ile 2008 yılında 20 bin 931 olan ihale sayısını 2010 yılında 12 bin 524’e düşürdü. 2010 yılında yaptığı ihale tutarı 8 milyar TL ‘den fazla olan Bakanlığın amacı bu işlemleri yeterli eğitim verilmiş daha donanımlı ve satın alma konusunda adeta profesyonelleşmiş personel eliyle yapmak” dedi.

Toplam 98 Merkezi Satın Alma Birimi Oluşturuldu
Atasever’in Sağlık Dergisi’ne yaptığı açıklamaya göre: “Yapılan düzenlemelerle öncelikle illerde toplu alımları yapmak üzere birer Merkezi Satın Alma Birimi oluşturuldu. Söz konusu birimler Adana ve Bursa illerinde 2, İzmir’de 3, Ankara’da 5 ve İstanbul’da 10 birim olarak yapılandırılabilecek. Buna göre bazı büyük illerde birden fazla olmak üzere toplam 98 adet Merkezi Satın Alma Birimi Oluşturuldu.

520 Kurumun Satın Almasını Büyük Kurumlar Yapıyor
İl genelinde yapılacak toplu laboratuar alımları dışında ilaç ve tıbbı malzeme alımları büyük ölçüde bu 98 birim tarafından yapılacak. Bakanlık tarafından daha önce küçük ölçekli yaklaşık 520 adet kurumun ilaç ve tıbbi sarf malzeme ihtiyaçlarının satın alma kapasitesi daha büyük olan kurumlar tarafından karşılanması istenmişti. Buna göre yapılan son düzenleme ile ilaç ve tıbbi sarf malzeme ihtiyaçlarının çerçeve anlaşma ihaleleri ile birlikte 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen ihale usulleriyle il düzeyinde yapılacak toplu alımlarla karşılanmasına imkân sağlandı.

Toplu Alım Avantajları
İhtiyaçların il düzeyinde yapılacak toplu alımlarla karşılanmasındaki temel amaç, toplu alımın sağlayacağı avantajlardan yararlanılması, ihtiyaçların zamanında temin edilerek sağlık hizmeti sunumunda aksaklığa meydan verilmemesini sağlamak. Rekabetin azami ölçüde tutularak ihtiyaçların daha az maliyetle karşılanması ve satın alma yönünden idari kapasitenin artırılması.”

Yorum bırakın

“132 BİN 314 HEKİM SİGORTA YAPTIRDI”

Hekimlerin sigorta yaptırması ile ilgili tartışmalar süre dursun Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, yaptığı açıklama ile kesin rakamı açıkladı. Atasever, “Bugüne kadar 132 bin 314 tabip, uzman tabip ve diş hekimi, mali sorumluluk sigortası yaptırdı” dedi.

“Bugüne kadar 132 bin 314 tabip, uzman tabip ve diş hekimi, mali sorumluluk sigortası yaptırdı” diyen Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, ”Tam Gün” Yasası olarak bilinen 5947 sayılı Kanun ile hekimler için getirilen mesleki sigorta uygulamasıyla hekimlerin tamamına yakınının sigorta yaptırdığını söyledi.
Atasevere, Tam Gün Kanunu ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için mesleklerini ifade ederken açılabilecek davalara karşı zorunlu mali sorumluluk sigortası getirildiğini söyledi. Atasever şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenleme ile risk gruplarına göre yılda 75 TL ila 375 TL sigorta primi ödeyen tabiplere, her bir tıbbi kötü uygulama için farklı uygulanacak 300 bin TL’ye kadar güvence getiren uygulama için bugüne kadar 132 bin 314 tabip, uzman tabip ve diş hekim, mali sorumluluk sigortası yaptırdı. Bu teminat maddi ve manevi tazminat ile yargılama giderleri için kullanılabilecek.Bu nedenle hekimler mesleklerini icra ederken daha öz güvenli davranmalarına imkan sağlanacak.”

“4 Farklı Grupta Toplam 132 Bin 314 Hekim Sigorta Yaptırdı”
Arasever, sağlık kurum ve kuruluşlarındaki uygulamalar nedeniyle mağdur olan kişilerin, açacakları davalarda lehlerine karar verilmesi durumunda, uğradıkları mağduriyetleri için söz konusu düzenleme kapsamında sigorta şirketlerinden de tazminat alabileceklerini hatırlattı. Atasever, “Buna göre sigorta yaptıran hekimlerin risk gruplarına göre dağılımında, 1.Grup’ta 6 bin 601, 2. Grup’ta 60 bin 079, 3.Grup’ta 39 bin 948, 4.Grup’ta 25 bin 756 olmak üzere toplam 132 bin 314 hekim sigorta yaptırdı. Aynı şekilde hekimlerin uzmanlık dalı bazında poliçe sayılarının dağılımına bakıldığında; 35 bin 510 adet pratisyen hekim ve aile hekimi, 22 bin 3 adet diş hekimi sigorta yaptırdı. Bunun yanında asistanları ile birlikte 7 bin 626 çocuk hekiminin, 4 bin 952 genel cerrahın, 3 bin 556 göz hekiminin, 5 bin 933 kadın hastalıkları ve doğum uzmanın hekiminin, 5 bin 784 dahiliyecinin, 3 bin 49 KBB hekiminin, 3 bin 962 kardiyolog ve kalp cerrahının, 2 bin 364 adet nöroloji hekiminin ayrıca temel tıp dahil 37 bin 575 diğer hekimin sigortalı olduğu görüldü” dedi.

Yorum bırakın

HASTANE BORÇLARINA KAPSAMLI AF

TBMM’de kabul edilen kanun teklifinin hükmüne göre; Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde sağlık hizmeti alıp 31 Aralık 2010 tarihine kadar borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara kolaylık sağlanırken, değişiklik sonucunda Bakanlık hastanelerinin 15 milyon TL üzerinde tahsilat yapması bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen Sağlık hizmetlerinin hızlandırılmasıyla ilgili olarak Bazı Kanunlarda değişiklik yapılması ile ilgili kanun teklifinin hükmüne göre Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde sağlık hizmeti alıp 31 Aralık 2010 tarihine kadar borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara büyük kolaylık getirildi. Söz konusu düzenleme ile ilgili olarak Sağlık Dergisi’ne bilgi veren Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, Sağlık Bakanlığı hastanelerine borcu olan vatandaşlar ilgili kanunla yasalaştığı takdirde borçlarının yarısını bir yıl içerisinde defaten veya taksitle ödedikleri takdirde kalan yarısının silineceğini belirtti. Atasever şunları kaydetti: “Vatandaşların borcu 250 TL’nin altında ise herhangi bir müracaata gerek kalmaksızın tamamı, borcun yarısı 250 TL’nin altında ise 250 TL’si kalan tutarın tahsil edilmesi halinde silinecek. Örneğin; bir devlet hastanesine 800 TL borcu olan vatandaş, borcunun 400 TL’sini bir yıl içinde ödediği takdirde kalan 400 TL’sini ödemekten kurtulacak. 450 TL borcu olan bir vatandaş borcunun 200 TL’sini bir yıl içinde öderse kalan 250 TL’si silinecek. Bu şekilde takibi ekonomik olmayan 400 binin üzerinde takipte olan dosyanın kapatılacağı tahmin ediliyor.

“Düzenleme İle Bakanlık Hastanelerinin 15 Milyon TL Üzerinde Tahsilat Yapması Bekleniyor”
Uygulama, takibi ve tahsili ekonomik olmayan yüz binlerce icra işlemini sona erdireceği gibi bir şekilde sağlık güvencesinden yaralanamayan fakat devlet hastanelerine borcu olan vatandaşlar için de büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca bu düzenleme ile Sağlık Bakanlığı hastanelerinin 15 milyon TL üzerinde tahsilat yapması bekleniyor.

“Vefat Eden ve Maddi Durumu Uygun Olmayanların Hastaneye Borcu Siliniyor”
Yine yapılan düzenleme ile özel üniversite hastaneleri hariç, kamu üniversiteleri ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinde vefat eden fakat sosyal güvenceden yararlanamadığı ve maddi durumu uygun olmadığı için, hastaneye borcu bulunanların hastane borçlarının tamamı siliniyor. Bu düzenleme ile birlikte Sağlık Bakanlığı bu tür mağduriyetlere kalıcı çözüm bulmak için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

“Kıbrıs Sağlık Bakanlığının Borçları da Terk Ediliyor”
TBMM’nde kabul edilen söz konusu kanun teklifine göre 31 Aralık 2010 tarihinden öncesinde Kıbrıs Sağlık Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı hastanelerine olan 1,5 milyon TL civarında bulunan borçlarının tamamı da siliniyor.”

Yorum bırakın

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN ÜNİVERSİTELERE ARAŞTIRMA DESTEĞİ

Bakanlar Kurulu tarafından 31.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esasları hakkında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, Sağlık Dergisi’ne açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esaslar Bakanlar Kurulu’nun 2010/646 sayılı kararıyla 31.07.2010 tarihinde yürürlüğe girdi.
Yapılan düzenleme “Finansmanının tamamı idare tarafından karşılanarak elde edilen sonuçların bu İdare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç her türlü araştırma ve geliştirme hizmet alımlarını” kapsıyor.

“Her Bir Hizmeti İçin Bir Milyon TL’ye Kadar Finansman Sağlanacak”
Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, çıkan karar ile ilgili Sağlık Dergisi’ne değerlendirmede bulundu: “Sağlık alanında yaptırılacak araştırma ve geliştirme hizmetleri Sağlık Bakanlığı’nca bu esaslara göre piyasadan pazarlık usulü veya doğrudan temin usulü ile alınabileceği gibi kamu kuruluşlarından ve üniversitelerden protokol ile doğrudan da alınabilecek. Bakanlıkça ihtiyaç duyulan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütecek üniversitelere ve diğer kamu kuruluşlarına bu hizmetleri karşılığında, her bir hizmeti için 1milyon TL’ye kadar finansman sağlanarak, ülkemizde eksikliği çok açık olarak hissedilen Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesine büyük katkı sağlanacak.”

Alımlar için Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nden Izin Alınacak
Atasever, Sağlık Bakanlığı birimleri üniversitelerin yanı sıra ulusal alanda ve özellikle araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek amacı ile kanunlarla kurulan kurumlardan da bu alanda yapacakları alımları protokolle alabileceklerini belirtti.

Atasever ayrıca, bu esaslar kapsamında yapılacak alımlar için Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nden izin alınacağını söyledi.
Üniversitelerden de Hizmet Satın Alınabilecek ve Alımlar Daha Kısa Sürede Yapılacak
TÜBİTAK, TÜİK ve Üniversiteler gibi önemli ve özellikli araştırma geliştirme faaliyetlerinin yapıldığı ülkemizin önde gelen kamu kurum ve kuruluşlarının hukuksal sorunlardan dolayı açılan ihalelere giremediğini söyleyen Atasever, yapılan bu düzenleme ile bu sorunların artık ortadan kaldırıldığını dile getirdi. Atasever, Sağlık Bakanlığı ve bağlı birimlerinin bu kapsamda yapacağı alımların doğrudan üniversitelerden ve ulusal alanda AR- GE faaliyetlerini yürüten kamu kurumlarından da yapılmasına imkân tanındığını ve ihtiyaç duyulan sonuçların böylelikle daha kısa zaman aralığında temin edilinebileceğini belirtti.

Yorum bırakın

SAĞLIK BAKANLIĞI STOK YÖNETİMİ

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever ‘Stok Yönetim Vizyonu’ hakkında Sağlık Dergisi’ne bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığı stok yönetiminde temel amaç olarak, vatandaşların sağlık işletmelerince temin edilmesi gereken her türlü ihtiyaçlarını karşılanması olduğunu kaydeden Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde tutmak olduğunu dile getirdi. Atasever, bu ihtiyaçları etkin bir şekilde karşılarken, kaliteli ürün temini, düşük stok düzeyi ve düşük maliyet temel öncelikleri olduğunu belirtti. İşletmelerdeki stok yönetimi nakit yönetimine paralel olarak risk yönetim mantığı ile yönetildiğini ileten Atasever, “Sağlık işletmelerinde bulundurulması gereken ürünlerin büyük bölümünün oldukça pahalı ve miatlı ürünler olup, bunların eskime ve demode olma riskinin yüksek olduğu unutulmamalıdır. Bu ürünlerin önemli bir özeliği de kullanıcılarına göre oldukça farklılık gösterebilmesidir. Bunların maliyetlerinin işletmelerin ödeme kabiliyetine göre de önemli değişikliler göstermesi diğer önemli bir husustur. Ayrıca fazla stok işletmelere depolama maliyeti, personel maliyeti gibi yeni yükler getirerek kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını önlemektedir” dedi.
Sağlık işletmelerinde stok yönetimini, ihtiyaç tespitinden ödemelerin yapılmasına kadar birçok farklı aşamada çok iyi yönetilmesi gereken bir süreç olduğunu vurgulayan Atasever, ancak iyi işletmecilik uygulamaları ile gerçekleştirilebileceğini dile getirdi. Atasever şu bilgileri verdi: “Bu sürecin bütün aşamalarını, iyi yönetilmesi için neler yapılması gerektiğini ve Sağlık Bakanlığı işletmelerinde uyguladığımız stok politikasını, geliştirdiğimiz yeni tedarik yöntemleri ile birlikte şöyle sıralayabiliriz:

1.Aşama: Uygun Bir Stok Programı Kullanılarak Stok Kayıt Düzeninin Sağlanması:
Kontrol önemli bir yönetim fonksiyonudur. Bu açıdan stokların iyi yönetilebilmesi için kayıt altına alınması, giriş ve çıkışların düzenli olması ve kontrol edilebiliyor olması gerekir. On binlerce malzeme ve ilacın kullanıldığı sağlık işletmelerinde bu kontrol ancak uygun bir program vasıtasıyla yapılabilir. Sağlık Bakanlığı olarak işletmelerimizdeki stokları yönetebilmek ve kontrol edebilmek amacıyla Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) diye adlandırdığımız web tabanlı bir stok programı kullanıyoruz. Bu program ile gerek merkez teşkilatı gerekse işletmelerimiz bütün ülkedeki Sağlık Bakanlığına bağlı kurumların stokları hakkında bilgi alabiliyorlar. Örneğin; Hakkâri Şemdinli Devlet Hastanesinde alınan bir aspirinin hangi tarihte kaç adet alındığını, hangi firmadan hangi fiyata alındığını ve yıllık ihtiyacının ne olduğunu, günlük ne kadar kullanıldığını biliyoruz. Bu bilgiler diğer hastanelerimiz tarafından da görülebiliyor. Bu şekilde bizim işletmelerimiz bir ürün için piyasanın hangi fiyattan oluştuğunu çok kolay tespit edebiliyor ve sağlıklı bir piyasa araştırması yapabiliyorlar. Bunların merkezden ve işletmelerimiz tarafından biliniyor olması bile önemli bir kontrol mekanizmasıdır.
Stokların kayıt altına alınması önemli olduğu gibi bunların giriş ve çıkışlarının da düzenli olması gerekir. Aksi takdirde bu kayıt düzeni de çok işe yaramayacaktır. Sağlık işletmelerindeki her türlü stok hareketlerinin düzenli olması, optimum stok yönetiminin temel şartlarından biridir. Bu giriş ve çıkışların optik okuyucular vasıtasıyla otomatik yapılması ve anlık izlenmesi tercih edilmelidir. İşletmelerde ara depo, laboratuar deposu, servis deposu gibi depolar çok az kullanılmalı kullanım mecburiyeti olması durumunda bile buralar ana depoya bağlı alt depolar olarak tanımlanmalı ve kesinlikle buraya verilen ürünler kullanılmış gibi çıkış yapılmamalıdır. Bu giriş ve çıkışların mali tabloların sağlıklı bir şekilde üretilmesinde önemli bir rol oynadığı unutulmamalıdır. Kullanılmadığı halde çıkış yapılan ürünlerin işletmenin giderlerini olduğundan fazla göstereceği kullanıldığı halde çıkış yapılmayanların ise giderleri olduğundan az gösterecektir. Dolayısıyla bilanço ve gelir tablosu gibi işletmelerin mali gücünü ve performansının gösteren temel mali tabloların hatalı oluşacağı da dikkate alınmalıdır. Hatalı mali tablolarla sağlıklı bir işletme analizi yapılamaz.

2.Aşama: İhtiyaçların Sağlıklı Olarak Tespit Edilmesi:
Stok yönetiminin en önemli unsurlarından biri de ihtiyaçların sağlıklı olarak tespit edilmesidir. İhtiyaçların sağlıklı olarak tespiti bir işletmenin her hangi bir ürünü bir yılda ne kadar kullanacağını bilmesi ile mümkündür. Bu da stokların kayıt altına alınması ile ve stok hareketlerinin düzenli olması ile mümkündür. İşletmelerin, ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde tespit etmeden bu ürünleri tedarik sürecini başlatması, depolarda miadının dolmasını bekleyen, yıllardır hiç hareket görmeyen yüzlerce ürünle karşılaşması sonucunu doğuracaktır.
İhtiyaçların sağlıklı tespit edilmemesi, alternatif ürünlerin yeterince araştırılmaması ve fayda maliyet analizlerinin yapılmaması işletme maliyetlerini de olumsuz etkilen faktörlerden biridir.
Bütün bu yanlışların sonucu nakit darboğazına düşen bir işletme olarak karşımıza çıkacaktır. Bir tarafta parası ödendiği halde yılardır kullanılmayan ürünler bir tarafta ödemeler geç yapıldığı için yükselen stok maliyetleri kaçınılmaz olarak işletmelerin nakit akışının bozulması sonucunu doğurur.

Bu hataları yapmamak için Sağlık Bakanlığı olarak işletmelerimizde ihtiyaçları sağlıklı bir şekilde tespit eden İhtiyaç Tespit Komisyonları oluşturulmasını istiyoruz. İhtiyaç Tespit Komisyonları, gereksiz bürokrasi oluşturmayacak şekilde çalışarak işletme ihtiyaçlarının her yönden sağlıklı bir şekilde tespit edilmesini sağlayacaklardır. Bu komisyonlar teminine karar verilen bir ürünün sadece ne kadar satın alınacağına değil bunun geri ödeme kurumları tarafından ödenip ödenmediğine ve en fazla hangi fiyattan satın alınabileceğine de karar vereceklerdir.
Bu komisyon ayrıca alternatif ürünleri de araştırarak ihtiyacın daha düşük maliyetlerle karşılanmasının mümkün olup olmadığına da karar vereceklerdir. Tabi ki hizmet sunumu için gerekli olup olmadığı da oldukça önemlidir.
İhtiyaç Tespit Komisyonlarının işletmelerimizde ilgili başhekim yardımcısının başkanlığında ilgili hastane müdür yardımcısı ve konusuna göre eczacı, başhemşire, taşınır kontrol yetkilisi vb. kişilerden oluşmasını öneriyoruz. Komisyona temin edilecek ürünlerin özelliğine göre uzman kişilerden de katılım sağlanmalıdır.

3.Aşama: İhtiyaçların Tedarik Edilmesi:
İhtiyaçların sağlıklı olarak tespit edilmesinden sonra yapılacak işlem ihtiyaçların her hangi bir gecikmeye mahal vermeden tedarik edilmesidir. Burada işletmelerin İhale sürelerini ve ihalelerine karşı oluşabilecek bir itiraz halinde nasıl hareket edeceklerini de planlamaları gerekir.
Sağlık Bakanlığı olarak 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren sürekli kullanılan ürünler için işletmelerimizi en fazla 3 aylık stok miktarı ile sınırlandırdık. Yani işletmelerimiz kullanacağı bütün ürünlerde azami stok miktarı yıllık ihtiyacının ¼’dür. Buradan işletmelerimizin ihalelerini 3 ayda bir tekrarlayacakları anlamı çıkarılmamalıdır. İhtiyaçlar yine eskisi gibi 1 yıllık veya çerçeve alımla 1 yıldan uzun süreli temin edilecek ancak pey der pey teslim yöntemi kullanılarak depolarda 3 aylık ihtiyacın üstünde stok bulundurulmayacaktır.
Sağlık Bakanlığınca ihtiyaçların tedarik edilmesi ile ilgili olarak geliştirilen yöntemler:

Kamu Sağlık Hizmet Sunucularından Temin:
İhtiyaçların rahatlıkla temin edilebilmesi ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı olarak son yıllarda birçok yöntem geliştirdik. İlk olarak Kamuya bağlı bütün sağlık hizmet sunucularının ihale yapmadan birbirlerinden doğrudan mal ve hizmet alabilmelerinin önünü açtık. Bununla ilgili yönetmelik 7 Şubat 2009 tarihinde 21134 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Bu yönetmeliğe göre Kamuya ait sağlık hizmet sunucuları kurumların ihtiyacı olmayan fakat bir türlü ihtiyaç üstü satın alınmış ürünleri birbirlerine doğrudan satabilmelerine imkân sağladı. Bununla Kamu sağlık hizmet sunucuları depolarındaki atıl ürünleri tüketebiliyorlar.

Stok Fazlası Ürünlerin Temini:
Sağlık Bakanlığı olarak azami stok miktarını 3 ayla sınırlandırarak işletmelerin depolarında olup 3 aylık ihtiyaçları üzerinde bulunan ürünlerin program vasıtasıyla diğer işletmelerin kullanımına sunduk. Buna göre işletmelerimiz diğer kurumlarımızdan stok fazlası sorgulama yapmadan ihaleye çıkamıyorlar. İhtiyaçlarını öncelikle diğer kurumlarımızdan temin etme cihetine gidiyorlar. Bu uygulama ile 2009 yılında 128 milyon TL civarında ürün kurumlarımız arasında el değiştirerek nakit ihtiyacı önemli ölçüde azaltılmış oldu.

İhtiyaç Fazlası Ürünlerin Temini:
İhtiyaç fazlası ürünler stok fazlası ürünlerden farklı olarak işletmelerce her hangi bir şekilde temin edilmiş fakat yakın bir gelecekte kullanılması mümkün görülmeyen veya miadı dolma veya bozulma riski olan ürünlerdir. Bu ürünlerin ihtiyacı olan kurumlarımıza hiçbir bedel gözetilmeden devredilmesi kuralını getirdik. Bu sayede Sağlık Bakanlığına bağlı işletmelerde bir türlü temin edilmiş olup kullanılamadığından dolayı zayi olabilecek veya atıl olarak bekletilen ürünlerden dolayı oluşacak riski önemli ölçüde azalttık. . Bu uygulama ile 2009 yılında 88 milyon TL civarında ürün kurumlarımız arasında el değiştirerek nakit ihtiyacı önemli ölçüde azaltılmış oldu.

İllerde Stok Koordinasyon Ekipleri ve İl Stok Havuzları Oluşturuldu:
İllerde ilin bütün stokları kontrol eden ve gerektiğinde kurumların ihtiyaçlarını dışarıdan satın alma yapmadan karşılayan stok koordinasyon ekipleri oluşturuldu. Bununla birlikte ildeki işletmelerdeki bütün stoklar il stok havuzu olarak değerlendirilerek bu stok koordinasyon ekibinin emrine verildi. Bu uygulamalarla ilgili olarak 2009 yılında 2300 personele eğitim verildi.

Küçük Hastanelerin İhtiyaçlarının Büyük Hastanelerce Karşılanması:
Düşük bütçeli olan ve satın alma kapasitesi yetersiz olan hastanelerin ihtiyaçlarını büyük bütçeli ve satın alma kapasitesi güçlü hastanelerce karşılanması kuralını getirdik. Bununla hem küçük kurumlarımızı rahatlattık hem de satın alma sayımızı düşürdük. Bu uygulamalarla daha yüksek miktarlarda toplu alım yaptığımız için stok maliyetlerimizde azaldı. Bu uygulama ile İlaç ve tıbbi sarf malzemesi satın alan hastane sayısı 835’den 416’ya indirilmiştir.

Çerçeve alım Yöntemi ile Toplu Satın Almalar:
Çerçeve anlaşmalar kamu alımları açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Bu yöntem ilk olarak ve yaygın bir şekilde Sağlık Bakanlığında uygulanmaya başladı. Bu uygulamalarla bütün illerde il düzeyinde çerçeve alım yöntemi ile toplu alımlar 2009 yılının ikinci yarısında başlatıldı ve uygulanıyor. Çerçeve alım yöntemiyle yapılacak toplu alımlar açısından İstanbul 10 bölge Ankara iki bölge diğer iller ise tek bölge olarak değerlendirildi. 24 Nisan 2010 tarihi itibariyle 452 çerçeve anlaşma ihalesine çıkılmış olup bunların 152’si sonuçlandırılmıştır.
Sağlık Bakanlığınca yeni geliştirilen tedarik yöntemleri ile İhalelere katılımlar ve rekabet artırılmış, bürokratik işlemlerin azaltılması yanında 2009 yılında yapılan ihale sayısı bir önceki yıla göre yüzde 25 civarında (4.389 adet) azaltılmış olup azaltılan bu ihalelerden sadece 11 milyon TL civarında ilan ücretlerinden tasarruf sağlanmıştır.

4.Aşama: Borçların Zamanında Ödenmesi:
Sağlık Bakanlığı olarak gerek stok yönetiminde yaptığımız düzenlemeler gerekse yeni geliştirilen tedarik yöntemleri ile borçları ödeme süremizi oldukça düşürdük. Hedefimiz bütün işletmelerimizin finansal yapısını, borçlarını en geç 90 gün içerisinde yapabilecek duruma getirmektir. Bunun için düşük stokla çalışma prensiplerini geliştirdik. Finansal risk analizine göre işletmelerimizi yakından takip ediyoruz. Mali performans kriterleri geliştirdik bunları kurumsal bazda ve yöneticiler için uygulamaya başladık.
Bu uygulamalarımıza paralel olarak firmalara, 2008 yılı sonunda 1 milyar TL civarında borcumuz, 2009 yılı sonunda 500 milyon TL’nin altına gerilemiş olup bugün ise 200 milyon TL civarındadır.

Sağlık Bakanlığı olarak stok yönetimi alanında yaptığımız çalışmaların 2009 yılı sonuçları, izlenen politikaların ve yapılan işlerin ne kadar doğru olduğunun en bariz göstergeleridir.”

Yorum bırakın